VideoSTRA

Asantechin VideoSTRA-menetelmä aloittaa uuden aikakauden, jolla videojärjestelmien avulla tuotetaan lisäarvoa.
Perinteisesti videolaitteistot on hankkinut turvaosasto turvallisuustarpeiden pohjalta määriteltyjä käyttötapauksia varten. Kun käyttömahdollisuuksia selvitetään laajemmin ja huomioidaan aivan uusia käyttäjäryhmiä, aukeaa kokonaan uudenlaisten lisäarvojen avaruus. Tämä on mahdollista tietoturvallisesti GDPR-vaatimuksia noudattaen, organisaation periaatteista tinkimättä – ja parhaassa tapauksessa ilman minkäänlaisia lisäinvestointeja videolaitteistoihin.

Tarpeet ja mahdollisuudet

VideoSTRA-menetelmän soveltaminen alkaa organisaation alkutilanteen arvioinnilla. On tärkeää tunnistaa nykyiset käyttötapaukset ja arvioida niiden toimivuus sekä jo käytössä olevan laitekannan tila. Nykytilan arviointiin on syytä liittää myös esimerkiksi organisaation yleisten käytäntöjen, tietoturvaperiaatteiden, verkkoinfrastruktuurin ja GDPR-periaatteiden selvittäminen. Nämä luovat perustan kaikille videojärjestelmistä saataville hyödyille.

Tämän jälkeen kartoituksessa tunnistetaan uusia, organisaatiossa piileviä tarpeita sekä mahdollisia uudenlaisia käyttötapauksia. Ottamalla mukaan uusia käyttäjäryhmiä vaikkapa tuotannon, logistiikan, markkinoinnin tai kiinteistöhuollon piiristä tunnistetaan aina nopeasti monia uusia mahdollisuuksia.

Vaikuttavuusanalyysi

Kun organisaation lähtötilanne tunnetaan, voidaan arvioida nykyisten ja uusien videon käyttötapausten hyödyllisyyttä sekä niiden vaikutusta organisaation toimintaan. Laskemalla käyttötapauksen tuottamat hyödyt ja vähentämällä niistä tarvittavat investoinnitnähdään, miten nopeasti investoinnit maksavat itsensä takaisin. Luonnollisesti kaikki syntyvät hyödyt eivät ole suoraan rahassa mitattavia. Tällöin niitä on arvioitava organisaation arvojen pohjalta.

Asantechin videoratkaisujen arviointiin ja määrittelyyn kehittämä ainutlaatuinen kypsyysmalli tekee vaikutusanalyysistä selkeän ja auttaa vertaamaan erilaisia käyttötapauksia.

Toteutuksen suunnittelu

Vaikuttavuusanalyysin avulla on helppo tunnistaa nopeasti toteutettavat ”kypsät hedelmät” ja laatia priorisoitu toteutussuunnitelma. Käyttötapausten lisäksi suunnitelmassa täytyy huomioida myös videoratkaisun perustana olevaan alustaan mahdollisesti tarvittavat kehitys- tai muutostoimet. Näitä voivat olla esimerkiksi verkkoyhteyksien päivitykset tai vaikkapa käyttäjähallinnan käytäntöjen tarkennus.

Parhaassa tapauksessa kypsien käyttötapausten skaalauksen yhteydessä voidaan pilotoida uusia käyttökonsepteja. Organisaatio siirtyy näin luontevasti jatkuvan kehityksen prosessiin, joka seuraa organisaation tarpeiden ja uuden teknologian evoluutiota. Usein ensimmäiset uudet hyödyt voidaan kuitenkin saada ilman yhtäkään uutta laitehankintaa.

Asantechin konsultoinnin ja kehittämämme edistyksellisen teknologia-alustan avulla voidaan helposti tuottaa uusia hyötyjä olemassa olevia laitteita käyttäen. Jatkossa ratkaisuun voidaan liittää parhaita uusia laitteita ja algoritmeja täysin valmistajariippumattomasti. Näin maksimoidaan hyödyt ja minimoidaan kustannukset.