Kenelle

Ennen videojärjestelmän käyttäjä työskenteli turvaosastolla. Noista ajoista digitaalinen videotekniikka on kehittynyt huimasti, ja videon sovellusmahdollisuudet ovat laajentuneet lähes kaikille organisaation osa-alueille. Monessa tapauksessa videokuvaa ei nykyään edes tarvitse katsoa, vaan käyttäjälle voidaan tuottaa vaikkapa analytiikkaraportti asiakasmääristä tai järjestelmä voi avata portin automaattisesti havaitessaan oikean rekisterikilven.

Asantech on kehittänyt työkalut, joilla voidaan kerätä ja arvioida organisaatiolle merkityksellisiä käyttötapauksia. Kokemuksemme osoittaa, että myös jo asennetuista videojärjestelmistä voidaan usein saada paljon uusia hyötyjä. Parhaat tulokset saadaan, kun järjestelmien käyttäjiksi otetaan uusia käyttäjäryhmiä – näistä on esimerkkejä alla. Luonnollisesti kaikki tavanomainen tai uudenlainen videon käyttö suunnitellaan niin, että se on myös GDPR:n mukaista ja tietoturvallista.

Yksikön johtaja

Vaikka yksikön johtajat tai talousjohtajat eivät yleensä itse käytäkään organisaationsa videojärjestelmiä, juuri he voisivat usein parhaiten laskea videoratkaisun kaikki kustannukset ja hyödyt. Ongelmana on, että laiteinvestoinnit, tietoliikenne ja vaikkapa palvelumaksut hajaantuvat eri kustannuspaikoille, eikä videojärjestelmästä eri osastoilla saatuja säästöjä ja hyötyjä mitata tai analysoida.

Meillä on tähän tarvittavat ratkaisut. Analysoidessamme eri organisaatioissa hyödylliseksi koettuja videon käyttötapauksia johto on yleensä yllättynyt tulosten paljastamasta potentiaalista.

Markkinointisuunnittelija

Usein jo kampanjan toteutumisen seuraaminen videokuvasta antaa hyvän kokonaiskuvan sen onnistumisesta. Kamera-analytiikka taas tuottaa valtavan määrän tarkempaa informaatiota asiakasmääristä, asiakaspoluista myymälässä ja asiakasvirran demografiasta. Analyysit auttavat näin täydentämään videokuvasta syntynyttä mielikuvaa. Kaikki tämä voidaan tehdä helposti etänä ja siten vaikkapa seurata kampanjan onnistumista useassa ketjukohteessa samaan aikaan.

Kiinteistöpäällikö

Kiinteistöhuollon tehtävät jakautuvat yleiseen ylläpitoon ja ongelmien tai vikojen pikaiseen selvittämiseen. Usein työ edellyttää liikkumista laajalla alueella, ja hätätyöt on ratkaisevan tärkeää osata hoitaa oikeassa järjestyksessä. Videovarmennus auttaa ymmärtämään paremmin kiinteistöjärjestelmien erilaisten hälytysten laadun, jolloin tehtävät on helpompi asettaa tärkeysjärjestykseen. Kamerajärjestelmä voidaan ohjelmoida tuottamaan hälytyksiä myös, jos esimerkiksi lumitöitä tai hiekotusta ei ole tehty tai kiinteistön katolle alkaa kertyä vettä. Työ tehostuu, ajokilometrit vähenevät, ja vahinkoja saadaan ehkäistyä.

Logistiikkapäällikkö

Kamerajärjestelmät sujuvoittavat rahdin käsittelyä ja ajoneuvojen kulkua tunnistamalla viivakoodeja, konttinumeroita ja ajoneuvojen rekisterikilpiä. Järjestelmän tuottamalla tiedolla voidaan ohjata kuljettajaa, tai sen avulla voidaan automatisoida esimerkiksi kuormakirjaukset tai laskutus. Tarvittaessa prosessissa ilmenneitä ongelmatilanteita voidaan analysoida jälkikäteen ja ennaltaehkäistä uudet vastaavat ongelmat.

Tuotantopäällikkö

Tuotantoprosessin seuranta ja valvonta videokameroiden avulla on teollisuudessa melko tavanomaista, ja tuotantoautomaatio on hyödyntänyt konenäkösovelluksia jo pitkään. Yleiskameroiden käyttäminen tuotantojärjestelmien erikoistilanteiden varmentamiseen ja jälkianalyysiin auttaa nostamaan tuotantolinjan käyttöastetta. Kameraratkaisun laajentaminen tuotantolinjalta myös varaston puolelle tehostaa toimintaa entisestään. Asantechin tallentimilla voidaan tallentaa videokuvan lisäksi vaikkapa tuotantojärjestelmien kuvaruutuja videokuvan omaisesti.

Turvallisuuspäällikkö

Perinteisin videojärjestelmien käyttäjäryhmä työskentelee organisaation turvaosastolla. Digitalisaation myötä myös turvaosaston rooli on muuttumassa. Turvapäälliköstä on edistyksellisimmissä organisaatioissa tullut sisäinen palveluntuottaja, joka tukee muiden yksiköiden toimintaa turvatekniikan avulla. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa sitä, että uusi käyttäjätaho saa käyttöönsä tarvitsemansa reaaliaikaisen kuvavirran. Tämän seurauksena käyttäjätahon työ tehostuu samalla, kun turvaosaston ymmärrys organisaation kokonaistoiminnasta paranee.